વનિતા શિશુવિહાર સંસ્થા – પાલનપુર

વનિતા શિશુવિહાર સંસ્થા – પાલનપુર

પોસ્ટનું નામ :- પ્રોજેકટ મેનેજર

લાયકાત :- એમ.એસ.ડબલ્યુ.

પોસ્ટનું નામ :- કાઉન્સેલર  

લાયકાત :- એમ.એસ.ડબલ્યુ.

પોસ્ટનું નામ :- પ્રોજેકટ મેનેજર

લાયકાત :- એમ.એસ.ડબલ્યુ.

પોસ્ટનું નામ :- ઓ.આર.ડબલ્યુ

લાયકાત :- બી.એસ.ડબલ્યુ. એમ.એસ.ડબલ્યુ.
બી.આર.એસ. એમ.આર.એસ.

વનિતા શિશુવિહાર સંસ્થા – પાલનપુર

Leave a Comment

%d bloggers like this: